444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Testis Kanserinin Evresine Göre Ek Tedaviler Nelerdir?

Testis tümörü tanısı konulan hastaların öncelikle hastalıklı testisleri orşiektomi ameliyatı ile alınmalıdır. Patoloji sonucu, radyolojik görüntülemeler ve tümör belirleyicilerinin sonucu ile değerlendirilerek risk sınıflaması ve evreleme işlemi yapılır. Takiben hastaya özel hastalığın evresine uygun tedavi belirlenir.

Tedavi Yöntemleri:

  1. İzlem
  2. Kemoterapi
  3. Radyoterapi
  4. Cerrahi

İzlem:

Evre 1 Seminomların %15-20’sinde, evre 1 nonseminomların ise %30’unda orşiektomi sonrasında nüks görülür. Diğer bir deyişle, seminomların %80’inde, nonseminomların %70’inde ek tedaviye gerek olmayabilir. Bu nedenle gereksiz tedaviyi önlemek amacıyla düşük riskli hastalarda izlem bir tedavi seçeneğidir. Bu seçenekte hastanın yakın takibi çok önemlidir. Nüks gelişmez ise en az 5 yıl yakın izleme devam edilmelidir. Nüks gerçekleşirse, oluşan duruma uygun tedavi uygulanır.

Kemoterapi:

Evre 3 ve yüksek riskli evre 1 ve metastatik kitle volümü yüksek evre 2 seminomlarda ve izlemi kabul etmeyen evre 1 dahil, vasküler invazyon bulgusu olan nonseminomlarda kemoterapi uygulanır. Uygulanan farklı kemoterapi protokolleri vardır.

Radyoterapi:

Yüksek riskli evre 1 seminomlarda ve düşük volümlü evre 2 seminomlarda radyoterapi değişik protokollerle uygulanır.

Cerrahi:

İzlemi kabul etmeyen düşük riskli Evre 1 nonseminomlarda (1 kür), kemoterapiyi kabul etmeyen yüksek riskli evre 1 nonseminomlarda (1 kür) ve düşük volümlü evre 2 nonseminomlarda (3 kür) tümör belirleyicileri normale inmişse karın içindeki lenf bezleri ve metastatik kitleler cerrahi (retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu) ile çıkarılır. Çıkarılan lenf nodlarında metastaz var ise ek olarak kemoterapi verilir. Ayrıca, kemoterapi sonrasında kalan metastatik kitleyi çıkarmak için aynı cerrahi uygulanır.

Tüm bu tedavi yaklaşımlarının sonunda nüks ortaya çıkarsa, o andaki evresine göre 3 veya 4 kür kemoterapi uygulanır.

Her bir tedavi yaklaşımının avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle tedavi seçimi kişiye özel olarak, hastanın yaşı, varsa ek hastalıkları, testisteki tümörün patoloji sonucu, tümör belirleyicilerinin düzeyi ve hastalığın evresine göre belirlenmelidir.

Testis Tümörü Tedavisinin Hayat Kalitesi üzerine Etkileri ve Uzun Süreli Yan Etkileri

Modern tedavi yöntemleri ile hastaların %95’inde kür sağlanılmaktadır. Fakat, uygulanan tedavi yöntemlerinin uzun süreli kalıcı yan etkileri de mevcuttur.

Hipertansiyon, hiperlipidemi, testosteron düşüklüğü,

18