444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Mesane Kanseri Nasıl Bir Hastalıktır?

Mesane kanseri idrar yollarının en sık görülen kanseridir. Mesane kanserlerinin %90-95’i “ürotelyal karsinom” denilen türdendir. Mesane duvarının yapısına bakıldığında mukoza, mukoza altındaki doku tabakası (submukoza, lamina propria), kas dokusu ve mesanenin çevre yağ dokusu belirgin bir şekilde görülür (Şekil).
Ürotelyal karsinomların %75-85’i tanı anında mesanenin kas dokusuna geçmemiş olup “kasa invaze olmayan mesane kanseri” olarak adlandırılır. Kasa invaze olmayan mesane kanserlerinin %70’i sadece mukozayı tutarken, %20’si mukoza altındaki lamina propriayı da tutar. Kalan %10’u ise sadece mukozayı tutmasına rağmen kötü gidişli (malign) olan “karsinoma in situ” denilen tümördür.

gif1

Kasa invaze olmayan mesane kanserinin doğal gidişi tam olarak bilinmemektedir. Bu kanserlerin en önemli özelliği tedaviye rağmen nüks ve hastalığın ilerleme riski (progresyon) açısından değişken biyolojik davranış göstermesidir. Spektrumun bir ucunda düşük nüks ve progresyon gösteren düşük malign potansiyelli “papiller ürotelyal tümör” ve düşük dereceli sadece mukuzaya sınırlı kanser varken diğer ucunda lamina propriayı tutmuş yüksek dereceli papiller ürotelyal kanser ve karsinoma in situ yer alır. Yüksek riskli tümörleri belirlemek ne kadar önemli ise düşük riskli tümörleri de belirlemek önemlidir, çünkü bu hastaları da gereksiz takip ve tedavi işlemlerinden korumak gereklidir.Kanser kas dokusuna ve daha ötesine ilerlemiş ise “kasa invaze mesane kanseri” olarak adlandırılır. Kas dokusu damarlarca zengin bölge olduğu için, kasa invaze mesane kanseri kolaylıkla mesane dışına çıkıp çevre dokulara, lenf bezlerine ve akciğer, karaciğer, kemik gibi başka organlara da yayılabilir. Bu evreye gelmiş kansere artık “metastatik mesane kanseri” denilmektedir.

MESANE KANSERİ NASIL İLERLER?

Direkt Yayılım: Kanser hücrelerinin mukozayı aşarak alttaki lamina propriaya erişmeleri ve sonrasında mesane kas dokusu ve mesane çevresindeki yağ dokusuna kadar ulaşmalarını içeren tümör invazyonu direkt yayılımdır.
İmplantasyon: Abdominal yaralar, hasar görmüş ürotelyum, rezeke edilmiş prostatik üretra veya travmatize olmuş üretraya olan implantasyon yoluyla da mesane kanseri yayılabilir. İmplantasyon en sık yüksek dereceli tümörlerde görülür.
Metastatik Yayılım: İyi ve orta dereceli kanseri olan hastaların %5’inde, yüksek dereceli olan hastaların ise yaklaşık % 20’sinde vasküler ya da lenfatik yayılım görülür.

Vasküler Yayılım: Vasküler metastazlar en sık karaciğere (%38), akciğere (%36), kemiğe (%27), adrenal bezlere (%21) ve barsaklara (%13) olur.
Lenfatik Yayılım: Lenfatik yayılım bazen kan yoluyla olan metastazlardan bağımsız ve daha erken görülebilir. Mesane kanserlerinin en sık metastaz yaptıkları yerler pelvik lenf nodlarıdır.

15