444 1 633 0(553) 034 2205 prof.sinanekici@gmail.com

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tanı ve tedavi amaçlı yapılan TUR’a ek bir tedavi gerekip gerekmediği patoloji sonucuna göre belirlenir. Bu kararı verirken, kanserin evresi, derecesi, odak sayısı, büyüklüğü, karsinoma in situ eşlik edip etmediği, mesane içerisindeki yerleşimi ve hastanın özellikleri dikkate alınır. Buna göre, kanser kasa invaze olmamış ise düşük, orta ve yüksek riskli olarak risk sınıflaması yapılır ve tedavi planı belirlenir. Ek tedavi ilk 1 ay içerisinde yeniden aynı işlemin yapılması, mesane içine ilaç (kemoterapi) veya biyolojik indükleyici ilaç (immünoterapi) uygulaması şeklinde yapılmaktadır. Kasa invaze olmayan mesane kanserinde ek tedavi olarak “intravezikal kemoterapi” denilen mesane içine kemoterapi ilaçları verilir. Mesaneye üretradan sokulan ince bir kateter (tüp) yardımıyla kemoterapi verilir, mesanede lokal etkisiyle kanser hücrelerini etkiler. Kemoterapi yerine vücudun doğal savunma mekanizmalarını aktive eden biyolojik tedavi (BCG isimli ilaç) verilirse bu “intravezikal immünoterapi”dir. Bu tedavi kasa invaze olmamış fakat yüksek riskli hastalara verilir. 6 veya 8 hafta süreyle haftada bir defa intravezikal uygulanan kemoterapi ve immünoterapi lokal etkili oldukları için, kasa invaze olmuş ve/veya metastaz göstermiş mesane kanserinde etkili değildir. Bu hastalardaki tedaviden amaç hastalığın nüksetmesini ve ilerlemesini durdurmaktır. Yapılan tedavinin etkinliğini belirlemek amacıyla 3 ay sonra tekrar sistoskopi ile inceleme yapmak gereklidir. Kontrollerde nüks görülmez ise kontrol aralıkları uzatılır.

15